Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.gokiszapolice.pl/.

Nazwa podmiotu publicznego

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, ul. Główna 14, 98-161 Zapolice. Tel.: (43) 823-19-86.

Strona internetowa podmiotu

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-01-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-16

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Woźniak, e-mail: biuro@gokiszapolice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, ul. Główna 14, 98-161 Zapolice.

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od drogi głównej na trasie Zduńska Wola – Widawa.
 • Gabinet Dyrektora GOKiS znajdują się na parterze.
 • Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych – brak windy, brak platformy przyschodowej.
 • Toaleta znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejściu do budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak tłumacza języka migowego.